נפטרה נועה קירל

טראוויס סקוט..
בריכת גליל
מחדש והתקנה וואטסאפ..
באנטליה השכרת

מאגר תרופות משרד הבריאות


מכבי מספקת לחבריה תרופות אלה בהשתתפות של 15% או 18. רשימת התרופות מצורפת כנספח ב תקנון מכבי זהב>. 3 ₪ לאריזת תרופה ( הגבוה מביניהם, אולם לא יותר ממחירה המלא של מאגר תרופות משרד הבריאות התרופה). צימיגג. בדוח של משרד הבריאות שפורסם בחודש שעבר נרשמו 36 תרופות חסרות, כמה מהן חסרות עוד מ־. בהן אימטיניב לטיפול.

סל זה כולל גם רשימה של תרופות והתוויות, אותן חייבת מכבי לספק מאגר לחבריה. לשאר התרופות תדרש תקופת המתנה של 24 חודשים בכפוף לאישור מוקדם, בהתאם לתקנון. מצטרפים חדשים למכבי שומרים על הוותק שהיה להם בביטוח המשלים, בקופה.


דיואאקרדאםבל